За нас

      Јавното претпријатие "Пазари" - Битола е основано во 1952 година како претпријатие со самофинансирање, како основач се јавува Општина Битола. Во рамките на својот делокруг на работа врши издавање на сопствен недвижен имот. ЈП "Пазари" - Битола е во сопственост и располага со 4 пазари и тоа мас пазар во централно гадско подрачје, нов пазар, зелен пазар и сточен пазар. Располага со недвижен имот со над 1365 м2 и тоа административна зграда, 25 деловни објекти од кои моментално 3 слободни и 22 издадени, 600 продажни места во форма на тезга за продажба на земјоделски производи и текстил.
     Основна дејност е обезбедување непречени услови за работа на клиентите но исто така и обезбедување и подобрување на условите од својата дејност за граѓаните. Во таа насока економскиот развој и стратешко финансиско планирање е клучен предуслов за развој на институцијата.

 

Директор

 

Сашо Стаматов


Образование 
  • Универзитет ,,Св. Климент Охридски'' -Битола, Факултет за биотехнички науки

          Дипломиран инжинер по преработка на анимални производи

 

  • Гимназија ,,Јосип Броз Тито'' , Битола

Претходни вработувања
  •  Сокотаб ДОО Битола

           Лабараторија за квалитет

 

  •  Подравка - Скопје

           Унапредувач на пазар

 

  • Идеал Шипка ДО 

          Технолог на производи

Директори на ЈП “Пазари”- Битола

 

дир

 
 
 
 
FACEBOOK
FACEBOOK